Projecten

Hagediensten Doorn – Een geplande bijeenkomst over ieders bezieling in de liturgie leverde een boeiende bezinningsavond (8 oktober 2014) op. Onder leiding van de OKG-adviseur Mirjam Wolthuis werd gesproken over de afstemming tussen persoonlijke agenda’s van voorgangers en de koers van de Hagediensten.

Hoe een goede wisselwerking te realiseren die inspiratie biedt en betekenisvol is? Doordat niet iedereen aanwezig kon zijn, vraagt dit gesprek te gelegener tijd om een vervolg. Maar eerst is het bestuur van Hagediensten aan de slag gegaan met het verbeteren van de interne en externe communicatie. (Mirjam Wolthuis)

*

De Oecumenische Basisgroep Venray zocht contact met het OKG op zoek naar nieuwe impulsen. Zoals iedere organisatie kwam deze basisgroep na een pioniers- en ontwikkelingsfase op enig moment in rustiger vaarwater. Dan is er ruimte om de vraag naar bezieling opnieuw aan bod te laten komen.

Na een tweetal gesprekken ter verduidelijking van de huidige positie en van sluimerende verlangens, heeft het OKG suggesties gedaan voor externe input.  Dat resulteerde in een bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan, waarin men onder bezielende leiding van Arjan Broers met elkaar in gesprek ging over de (gewenste) betekenis van deze groep in ieders leven. (Mirjam Wolthuis)

*

De Sirkel in Leerdam, een stichting opgericht door de parochie aldaar, is een geloofsgemeenschap die maandelijks bijeenkomt  voor een viering. Op termijn is er behoefte aan nieuwe voorgangers, zo stelt de delegatie die komt praten met de adviseur van de OKG.

Bij nadere verkenning van die vraag wordt duidelijk dat er vooral behoefte is aan scholing en vorming op het terrein van liturgie, gemeente-opbouw en bijbelkennis. Zodat ieder die wil inzicht en kennis kan opdoen. Dat zal de hele gemeenschap versterken.

In het gezamenlijke gesprek dat ontstaat kan op enig moment ook de vraag naar de vormgeving van het voorgangerschap aan de orde komen. Maar daar is geen haast bij. Eerst maar eens visie ontwikkelen, op basis van kennis. In het najaar van 2015 zal Kees Kok (Ekklesia Amsterdam) in Leerdam een gemeente-avond begeleiden over betekenis en vormgeving van het ritueel van eucharistie. (Mirjam Wolthuis)

*

2of3bijEEN (oude naam: Bezield Verband), een samenwerkingsnetwerk van de Basisbeweging Nederland,  Bezield Verband Utrecht, De Nieuwe Liefde, de Dominicusgemeente Amsterdam, Mariënburg en de Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen, organiseerde haar eerste ‘voorgangersatelier’. Ruim twintig voorgangers van kleine en grote geloofsgemeenschappen kwamen op 22 mei 2012 in de pastorie van de Amsterdamse Dominicusgemeente bijeen voor een ‘atelier’: leren van elkaars ervaringen, elkaar inspireren en stimuleren. De stichting OKG financierde een deel van de kosten van dit atelier.

*

Ruimtevieringen Amersfoort, waar beweging een belangrijk element vormt, heeft haar project Geloven in Beweging met de financiële ondersteuning van de stichting OKG in 2013 afgesloten. Klik hier voor een verslag van dit project (pdf): Evaluatie Ruimtevieringen Amersfoort

*

Ekklesia Tilburg heeft bij de stichting OKG een verzoek ingediend voor een deskundige dagvoorzitter bij hun eerste gespreks- en bezinningsdag. Omdat de termijn kort was, vonden zij zelf die deskundige al voordat een gesprek plaats kon vinden met de adviseur van OKG. Hiermee verviel het verzoek als project van OKG. Niettemin heeft Ekklesia Tilburg het verslag van deze dag ter beschikking willen stellen voor onze website. Onder dank publiceren wij dit verslag hier (pdf): verslag gespreksdag 

*

In de kapel van Zwanenhof (Zenderen) verzorgden de paters redemptoristen jarenlang vieringen voor mensen uit de omgeving. Het Twents Liturgiekoor (ongeveer dertig mensen) verzorgde de zang. Na het vertrek van de Redemptoristen naar Wittem wilde een groep mensen van koor en bezoekers doorgaan met het verzorgen van een maandelijkse liturgische bijeenkomst. OKG-adviseur Anne Francine van Gogh hielp met het vinden van een toespitsing voor de komende tijd. Lees hier een Verslag project Zwanenhofviering 2014

*

Projecten in behandeling

Met een drietal geloofsgemeenschappen is de stichting OKG in gesprek over hun plannen voor een project.

In Vlaanderen is in 2011 een beweging ontstaan naar aanleiding van een Manifest voor kerkvernieuwing. Deze groep M heeft contact gezocht met de Basisbeweging Vlaanderen en eind 2013 hebben zij zich vereniging in de vereniging Bezield Verband Vlaanderen. Er is een gesprek op gang gekomen van hun leiders met de stichting OKG om te zien of en waar ondersteuning mogelijk is.