Jaarverslag 2015

De projecten

In 2015 zijn geen projecten afgesloten. Wel zijn er gesprekken gevoerd over mogelijke projecten die in 2016 in uitvoering kunnen komen. De verslagen van enkele reeds in 2014 afgesloten projecten zijn op de website gezet.

Het bestuur heeft geconstateerd dat de aanvankelijke aanvraag voor ondersteuning door middel van projecten van geloofsgemeenschappen niet echt heeft doorgezet. Contacten met Bezield Verband Utrecht, dat regelmatig bijeenkomsten organiseert voor parochianen die zich in de verdrukking voelen door de vele parochiefusies, heeft wel het inzicht opgeleverd dat er in Nederland veel in beweging is, zowel in parochies als in zelfstandige geloofsgemeenschappen. Maar wat er zich precies afspeelt en waar precies knelpunten liggen zodat een beroep op onze stichting gedaan kan worden, blijkt minder duidelijk. Mensen zoeken naar oplossingen van die knelpunten en proberen dit zoveel mogelijk zelf te doen en daardoor binnenskamers te houden. Zo hebben de zelfstandige geloofsgemeenschappen immers altijd gewerkt. Toch begint in deze geslotenheid verandering te komen.

Deze tendens van stilte op het projectfront heeft het bestuur aangezet om even pas op de plaats te maken en te analyseren waar de methodiek van de stichting, die wat de interventies betreft wel duidelijk is, toch een hiaat vertoont waar moeilijk de vinger achter te krijgen is. Enerzijds zal hier ongetwijfeld een onbekendheid van de stichting bij de doelgroep nog parten spelen. Men kent de stichting OKG wel maar over de concrete mogelijkheden is minder bekend, buiten natuurlijk wat in de verslagen van de afgesloten projecten op de website is gepubliceerd. Overwogen is om een kleine brochure te maken. In 2016 zal deze brochure zijn beslag krijgen.

Ook is bij de analyse naar boven gekomen dat het voor de stichting belangrijk is om contact met informanten te hebben die in hun regio voldoende kennis hebben van het reilen en zeilen van een aantal van de zelfstandige geloofsgemeenschappen. Zij kunnen ontdekken waar knelpunten en problemen zijn en wijzen op het bestaan en de werkwijze van de stichting zodat mensen er eerder toe komen om ook daadwerkelijk ondersteuning aan te vragen. In 2016 zal verder gezocht worden naar deze informanten of ‘sleutelfiguren’. Wat de in problemen geraakte parochies betreft, is door Bezield Verband Utrecht al veel kennis opgebouwd. In 2016 zal gepoogd worden de samenwerking met deze groep aan te halen.

Een project dat niet door OKG is ondersteund – maar er wel voor in aanmerking zou gekomen zijn! – is de contactdag die de Stichting Antonius in Beweging in Best op 11 april 2015 heeft gehouden. Deze (op dat ogenblik) nieuwste loot aan de groeiende tak van zelfstandige geloofsgemeenschappen heeft contact willen leggen met omringende gelijkgezinde gemeenschappen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Wij mochten het verslag op onze website plaatsen. Van harte aanbevolen. Zijdelings waren wij wel erbij betrokken de door aanwezigheid van Anne-Francine van Gogh, adviseur van OKG, die uitvoerig geïnformeerd heeft over de stichting en haar mogelijkheden.

In Vlaanderen doen zich vergelijkbare dingen voor. Ook daar is enerzijds veel aan de hand, anderzijds zijn van een ontwikkelingslijn nog geen duidelijke contouren zichtbaar. Twee bestuursleden van OKG zijn naar de Perspectiefdag van Bezield Verband Vlaanderen geweest en hebben ervaringen uitgewisseld.

De organisatie

Het bestuur is ook in 2015 vier maal bijeengeweest, waarvan één maal om met de adviseurs een kritische blik te werpen op de eigen werkwijze. Zoals in het vorige verslag is aangekondigd, heeft de stichting twee nieuwe adviseurs aangetrokken in het oosten en zuidwesten van het land zodat gemakkelijker contacten met geloofsgemeenschappen gelegd kunnen worden. Hun namen staan inmiddels op de website vermeld.

Slotopmerking

Dankzij de nieuwe inzichten die in het verslagjaar gegroeid zijn, hoopt het bestuur in 2016 opnieuw projecten van ondersteuning en deskundigheidsbevordering van gemeenschappen te kunnen laten uitvoeren.

Amstelveen, 22 maart 2016

Het bestuur van de stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.